دانلود(بررسي روشهاي مختلف (ساده و مرکب) تثبيت بستر سازه با ترکیب آهک و سیمان همراه با نمونه موردی)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 390 فهرست مطالب عنوان ...........صفحه چکيده ........١ مقدمه ........ ٢ فصل اول :کليــات .........١٠ ١ ١. هدف ١١ ١ ٢. پيشينه تحقيق .........١٢ ١ ٣. روش کار و تحقيق ....١٦ فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده ....... ١٧ ٢ ١بررسي روشهاي مختلف (ساده و مرکب) تثبيت بستر سازه با ترکیب آهک و سیمان همراه با نمونه موردی||اِی اِچ30018433|ahy50077732|بررسي روشهاي مختلف (ساده و مرکب) تثبيت بستر سازه با ترکیب آهک و سیمان همراه با نمونه موردی سـد انحرافـي نکـارود
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي روشهاي مختلف (ساده و مرکب) تثبيت بستر سازه با ترکیب آهک و سیمان همراه با نمونه موردی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 390فهرست مطالبعنوان ...........صفحه

چکيده ........١مقدمه ........ ٢

فصل اول :کليــات .........١٠١ ١. هدف ١١١ ٢. پيشينه تحقيق .........١٢١ ٣. روش کار و تحقيق ....١٦

فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده ....... ١٧٢ ١ : بخش اول : مطالعات ژئو تکنيکي خاک منطقه : ........١٨٢ ١ ١: شرايط تحت الارضي محل احداث سد انحراف نکارود ........١٨٢ ١ ٢: خصوصيات شيميايي مصالح تحت الارضي .٢١٢ ١ ٣: مرغوبيت خاک منطقه :.....٢٢٢ ١ ٣ ١: خاک هاي متورم شونده (آماسي )........٢٢٢ ١ ٣ ٢: خاک هاي رمبنده .....٢٥٢ ١ ٣ ٣: خاک هاي واگرا ........٢٦٢ ٢: بخش دوم : تاثير افزودن آهک بر خواص خاک ..........٢٧٢ ٢ ١ مقدمه :....٢٧٢ ٢ ٢ ١ تاثير آهک بر حدود اتر برگ :...٢٩٢ ٢ ٢ ٢ تاثير آهک بر وزن مخصوص خاک ........٣١٢ ٢ ٢ ٣ تاثير آهک بر مقاومت فشاري محدود نشده خاک : ........٣١٢ ٢ ٢ ٤ تاثير آهک بر مقاومت برشي خاک : ..... ٣٤٢ ٢ ٢ ٥: اثر آهک بر خاکهاي مساله دار:.٤٢٢ ٣: بخش سوم : تأثير افزودن سيمان بر خواص خاک .......٤٤٢ ٣ ١ مقدمه :....٤٤٢ ٣ ٢ ١ تأثير سيمان بر حدود اتر برگ : ٤٥٢ ٣ ٢ ٢ تأثير سيمان بر وزن مخصوص خاک :.....٤٧٢ ٣ ٢ ٣ تأثير سيمان بر مقاومت فشاري محدود نشده خاک :.......٤٩٢ ٣ ٢ ٤ ١تأثير سيمان بر مقاومت برشي خاک .٤٩٢ ٣ ٢ ٤ ٢ تأثير سيمان بر پارامترهاي برشي خاک :...... ٥٣٢ ٣ ٢ ٥: اثرسيمان بر خاکهاي مساله دار:...........٥٩٢ ٤ –بخش چهارم : روشهاي ديگر تثبيت ٥٩٢ ٤ ١ تثبيت به روش هاي بيولوژيکي ....٥٩٢ ٤ ٢ تثبيت با قير و فرآورده هاي قيري : ...........٥٩٢ ٤ ٣ تثبيت کننده هاي مرکب : .٦١٢ ٤ ٣ ١ تثبيت با خاکستر و مخلوط خاکستر و آهک :.....٦١٢ ٤ ٣ ٢ تثبيت با آهک قير:.....٦٢٢ ٤ ٣ ٣ تثبيت با آهک امولسيون قير:..٦٢٢ ٤ ٣ ٤ تثبيت با سيمان امولسيون قير:...........٦٢٢ ٤ ٤ :تثبيت کننده هاي پليمري ( ژئوسينتتيک ها):.....٦٤الف ) ژئوتکستايل ها..........٦٤ب ) ژئوممبرين ها.٦٦ب ) ژئوگريدها:..... ٦٨د) ژئونتها:٦٩ه ) ژئوکامپوزيتها: ..٦٩

فصل سوم :مواد، دستگاه ها و روشهاي بکار رفته ........٧٠٣ ١ مقدمه ..........٧١٣ ٢ مصالح مورد استفاده در اين تحقيق ..٧٣٣ ٢ ١ خاک انتخابي ......٧٣٣ ٢ ٢ آهک مورد استفاده ...........٧٦٣ ٢ ٣ سيمان مورد استفاده ....... ٧٧

٣ ٣ انتخاب درصدهاي مختلف اختلاط آهک و سيمان با خاک .....٧٨٣ ٤ آزمايشات حد رواني و خميري ..........٧٩٣ ٥ آزمايشات تراکم پروکتور (وزن مخصوص خشک حداکثر و رطوبت بهينه ).......٨٣٣ ٦ نحوه ساخت نمونه جهت آزمايشات مقاومت فشاري و برش مستقيم .. ٨٥٣ ٧ آزمايش مقاومت فشاري محدود نشده ٩١٣ ٨ آزمايش برش مستقيم ...........٩٤٣ ٨ ١) : بازسازي نمونه ها جهت آزمايش برش مستقيم :.٩٤٣ ٨ ٢): روش پيشنهادي بازسازي نمونه ها توسط جک :...٩٥٣ ٩ ) : اندازه گيري ميزان تورم در آزمايشگاه .......٩٨

فصل چهارم : تجزيه و تحليل نتايج آزمايشگاهي ........١٠١٤ ١ مقدمه .........١٠٢٤ ٢ نتايج آزمايشات حد رواني و حد خميري .... ١٠٣الف ) مقايسه نتايج نمونه ها وقتي درصد سيمان نمونه ها ثابت باشد و درصد آهک افزايش يابد:..... ١٠٣ب ) مقايسه نتايج نمونه ها وقتي درصد آهک نمونه ها ثابت بوده و درصد سيمان افزايش يابد. ....... ١٠٨٤ ٣ نتايج آزمايشات تراکم پروکتور:.........١١٣الف ) مقايسه نتايج نمونه ها وقتي درصد سيمان نمونه ها ثابت باشد و درصد آهک افزايش يابد.......١١٦ب ) مقايسه نتايج نمونه ها وقتي درصد آهک نمونه ها ثابت بوده و درصد سيمان افزايش يابد. ........١١٨٤ ٤ : نتايج آزمايشات برش مستقيم : ...... ١٢٢الف ) تاثير ميزان آهک بر مقاومت برشي نمونه ها: ١٢٦ب ) تاثير ميزان سيمان بر مقاومت برشي نمونه ها:...........١٢٨٤ ٥ : نتايج آزمايشات تورم :.......١٣١٤ ٥ ١) بررسي تغييرات ميزان تورم : .....١٣٢الف ) مقايسه نتايج نمونه ها وقتي درصد سيمان ثابت بوده و درصد آهک افزايش يابد........١٣٢ب ) مقايسه نتايج نمونه ها وقتي درصد اهک ثابت بوده و درصد سيمان تغيير نمايد. .........١٣٢٤ ٥ ٢ بررسي تغييرات فشار تورم : ......١٣٤الف ) مقايسه نتايج نمونه ها، وقتي درصد ثابت بوده و درصد آهک افزايش يابد. .....١٣٤ب ) مقايسه نتايج نمونه ها، وقتي درصد اهک ثابت بوده و درصد سيمان افزايش يابد : .....١٣٤٤ ٥ ٣ :ارزيابي رابطه چن و ارائه روابط جديد تورم به روش غيرمستقيم :..١٣٦٤ ٥ ٣ ١.ارائه روابط جديد تورم به روش غيرمستقيم :.....١٣٧٤ ٥ ٣ ٢.مقايسه تورم روشهاي غير مستقيم چن و رابطه ارائه شده با روش مستقيم ( واقعي ): .... ١٣٨٤ ٦ نتايج آزمايشات مقاومت فشاري محدود نشده ( تک محوره )١٤٢٤ ٦ ١ بررسي خاک انتخابي از لحاظ تيکسوتروپي .........١٤٢٤ ٦ ٢: تاثير نوع و ميزان افزودني بر مقاومت فشاري محدود نشده نمونه ها :.......١٤٢٤ ٦ ٢ الف ١) تاثير افزودن آهک بر نمونه هاي ١ روزه در صورت ثابت بودن درصد سيمان :........١٤٤٤ ٦ ٢ الف – ٢ ) تاثير افزودن آهک بر نمونه ها ٢٨ روزه ، در صورت ثابت بودن درصد سيمان :....١٤٦٤ ٦ ٢ ب ١ ) تاثير افزودن سيمان ، بر نمونه هاي ١ روزه در صورت ثابت بودن درصد آهک .......١٤٨٤ ٦ ٢ ب ٢ ) تاثير افزودن سيمان بر نمونه هاي ٢٨ روزه ، وقتي درصد آهک ثابت باشد: ١٥١٤ ٦ ٣ تاثير نوع و ميزان افزودني بر کرنش محوري نمونه ها:......١٥٤٤ ٦ ٣ الف ) تاثير ميزان آهک .١٥٤٤ ٦ ٣ ب ) تاثير ميزان سيمان :..١٥٦٤ ٦ ٤ ) تاثير مراقبت بر مقاومت فشاري نمونه ها:..........١٥٩٤ ٧) انتخاب درصد بهينه جهت تثبيت خاک بستر: .........١٦٠٤ ٨) انتخاب روش بهينه جهت کاهش هزينۀ اجرا در سازه هاي سد انحرافي نکارود:.........١٦٠٤ ٨ ١ ) طرح اجرائي اوليه .........١٦٠٤ ٨ ٢ ) طرح اجرائي پيشنهادي ...........١٦٤٤ ٨ ٣ ) طرح تثبيت خاک بستر ..........١٦٧٤ ٨ ٤ ) ادغام دو روش فوق الذکر ......... ١٦٩٤ ٨ ٥)مقايسه گزينه هاي مختلف : .........١٧٠

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ...........١٧٣٥ ١ خلاصۀ تحقيق ........١٧٤٥ ٢ : نتيجه گيري .........١٧٥٥ ٣ پيشنهادات ...........١٧٩

منابع و مآخذ .....١٨٠فهرست منابع فارسي :......١٨١فهرست منابع غير فارسي : ........ ١٨٣فهرست نام ها : ..١٨٦

ر

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ٢ ١: درصدهاي مختلف آهک بر روي خواص خميري خاک هاي ريزدانه ( طبقه بندي يونبفايد) .٣٠جدول ٢ ٢: مقاومت فشاري خاک و مخلوط خاک سيمان ٤٩جدول ٣ ١: نتايج آزمايشات شيميائي خاک .٧٦جدول ٣ ١: نتايج آزمايشات شيميائي آهک .٧٦جدول ٣ ٣: درصد مواد شيميايي سيمان پرتلند تيپ II نکا .......٧٧جدول ٣ ٤: مشخصات فيزيکي سيمان پرتلند تيپ II نکا...........٧٨جدول ٤ ١ ١: ترکيبات مختلف مورد استفاه در اين تحقيق ..........١٠٢جدول ٤ ٢ ١: نتايج حدود اتربرگ ١٠٣جدول ٤ ٣ ١: مقادير دانسيته و رطوبت بهينه همراه با رتبه نمونه از لحاظ صعودي . ١١٤جدول ٤ ٤ ١: مقادير مقاومت برشي حداکثر وتغيير مکان متناظر همراه با رتبه نمونه از لحاظ صعودي .١١٤جدول ٤ ٥ ١: تاثير ميزان افزودني بر درصد تورم ..١٣١جدول ٤ ٥ ٢: تاثير ميزان افزودني بر فشار تورم ....١٣١جدول ٤ ٥ ٣: تورم بدست آمده خاک طبيعي و تثبيت شده به روش غيرمستقيم چن ، در محل احداث سد وشبکه . ١٣٦ جدول ٤ ٥ ٤: مقايسه تورم روشهاي غير مستقيم چن و رابطه ارائه شده با روش مستقيم در تثبيت با سيمان ....١٣٨ جدول ٤ ٥ ٥: مقايسه تورم روشهاي غير مستقيم چن و رابطه ارائه شده با روش مستقيم در تثبيت با آهک .......١٣٩جدول ٤ ٥ ٦: ميزان تورم خاک محل با روش مستقيم در تثبيت مرکب (آهک و سيمان ).....١٤٠جدول ٤ ٥ ٧: ميزان تورم خاک محل با روش چن در تثبيت مرکب (آهک و سيمان )١٤٠جدول ٤ ٥ ٨: ميزان تورم خاک محل با روش مستقيم در تثبيت مرکب (آهک و سيمان ).....١٤١جدول ٤ ٨ ١: برآورد هزينه عمليات اجرايي خاک جايگزين ( GC ) درطرح اوليه کانال MC –Z ......١٦٣جدول ٤ ٨ ٢: مقايسه احجام عمليات اجرايي ..........١٦٤ جدول ٤ ٨ ٣: برآورد هزينه عمليات اجرايي خاک جايگزين ( GC ) در.طرح پيشنهادي کانال MC –Z .........١٦٧جدول ٤ ٨ ٤: برآورد هزينه عمليات اجرايي خاک بستر درطرح اوليه با ٥ درصد آهک ....١٦٨جدول ٤ ٨ ٥: برآورد هزينه عمليات اجرايي طرح پيشنهادي با ٥ درصد آهک کانال Z–MC......170جدول ٤ ٨ ٦: مقايسه هزينه اجرايي در روشهاي مختلف ...........١٧١ز

فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار (٢ ١): تغييرات نشانه خميري و حد مايع بر حسب ميزان هيدروکسيد کلسيم ٢٩نمودار (٢ ٢): تاثير مقدار آهک بر روي خواص اتربرگ خاک ........ ٣١نمودار (٢ ٣): تغييرات مقاومت فشاري محدود نشده بر حسب ميزان افزونه آهک ..... ٣٢نمودار (٢ ٤): تغييرات مقاومت فشاري محدود نشده بر حسب درصد هيدروکسيد کلسيم ..... ٣٢نمودار (٢ ٥): تغييرات مقاومت فشاري محدود نشده به ازاء مقادير آهک افزوده شده در سنين مختلف ...... ٣٣ نمودار (٢ ٦): نمودارهاي تنش برشي – تغيير شکل در زمانهاي مختلف عمل آوردن خاکهاي رس و لاي همراه افزونه .. ٣٥نمودار (٢ ٧): تاثير آهک بر تنش برشي تغيير شکل خاک رس و لاي در زمانهاي مخلف عمل آوردن ...... ٣٦نمودار ( ٢ ٨): تغييرات زاويه برش مخلوط خاکهاي رس يا لاي با مقادير مختلف آهک نسبت به زمان ..... ٣٧نمودار (٢ ٩): تغييرات چسبندگي حداکثر مخلوط خاکهاي رس يا لاي با مقادير مختلف آهک نسبت به زمان ... ٣٩ نمودار ( ٢ ١٠): تفکيک موقعيت تنش – تغيير شکل نمونه ها در ازمايش برش مستقيم به دو بخش Max و Rest.... ٤٠ نمودار (٢ ١١): تغييرات زاويه برش و چسبندگي در تنش برشي Max ، نسبت به مقدار افزونه آهک( در سن ٢٨ روزه ) در خاک رس و لاي ......... ٤٠ نمودار (٢ ١٢): تغييرات برش و چسبندگي در تنش برشي Rest ، نسبت به مقدارافزونه آهک ( در سن ٢٨ روزه ) در خاک رس و لاي ........... ٤١نمودار (٢ ١٣): تاثير سيمان بر روي خواص خميري يک نمونه خاک رس لاي . ٤٦نمودار (٢ ١٤): تأثير مقدار سيمان و آهک بر دانسيته حداکثر خاکهاي رس و لاي ...... ٤٧نمودار (٢ ١٥): تأثير مقدار سيمان و آهک بر ميزان رطوبت بهينه خاکهاي رس و لاي ........ ٤٨ نمودار (٢ ١٦): نمودارهاي تنش برشي تغيير شکل در زمانهاي مختلف عمل آوردن خاکهاي رس و لاي همراه افزونه .. ٥٠نمودار ( ٢ ١٧): مقايسه تأثير سيمان و آهک بر تنش برشي تغيير شکل خاکهاي رس و لاي ......... ٥١نمودار (٢ ١٨): مقايسه تأثير سيمان و آهک بر نمودارهاي تنش برشي تغيير شکل خاک رس و لاي ........ ٥٢ نمودار (٢ ١٩): تغييرات زاويه برش حداکثر در مخلوطهاي مختلف خاک رس با سيمان يا آهک ، نسبت بهزمان عمل آوردن ........... ٥٣ نمودار (٢ ٢٠): تغييرات زاويه برش حداکثر در مخلوطهاي مختلف لاي با سيمان يا آهک ، نسبت به زمان عمل آوردن .. ٥٤ نمودار (٢ ٢١): تغييرات چسبندگي حداکثر مخلوطهاي مختلف خاک رس با سيمان يا آهک نسبت به زمان عمل آوردن ٥٥س

نمودار (٢ ٢٢): تغييرات چسبندگي حداکثر مخلوطهاي مختلف لاي با سيمان يا آهک نسبت به زمان عمل آوردن ....... ٥٦نمودار (٢ ٢٣): تأثير مقدار افزونه بر پارامترهاي برشي (Max)...... ٥٧نمودار (٢ ٢٤): تأثير مقدار افزونه بر پارامترهاي برشي Rest......... ٥٨نمودار (٣ ١): منحني دانه بندي خاک مورد استفاده ........... ٧٥نمودار ( ٣ ٢): آزمايش فشار تورم ........ ٩٩

نمودار (٤ ٢ ١ ): تغييرات حد رواني دراثر افزايش درصد آهک ..... ١٠٣نمودار (٤ ٢ ٢ ): تغييرات حدخميري دراثر افزايش درصد آهک .. ١٠٤نمودار (٤ ٢ ٣): تغييرات شاخص خميري دراثر افزايش درصد آهک ..... ١٠٤نمودار(٤ ٢ ٤): اثر ميزان آهک درحدود اتربرگ خاک محل .......... ١٠٥نمودار (٤ ٢ ٥): اثر ميزان آهک درحدود اتربرگ در نمونه با ٢% سيمان ١٠٦نمودار (٤ ٢ ٦): اثر ميزان آهک درحدود اتربرگ در نمونه با ٤% سيمان ١٠٧نمودار (٤ ٢ ٧ ): تغييرات حد رواني دراثر افزايش درصد سيمان . ١٠٨نمودار (٤ ٢ ٨ ): تغييرات حدخميري دراثر افزايش درصد سيمان ........... ١٠٨نمودار (٤ ٢ ٩): تغييرات شاخص خميري دراثر افزايش درصد سيمان ... ١٠٩نمودار (٤ ٢ ١٠): اثر ميزان سيمان درحدود اتربرگ خاک محل ١١٠نمودار (٤ ٢ ١١): اثر ميزان سيمان درحدود اتربرگ در نمونه با ٢% آهک ......... ١١١نمودار (٤ ٢ ١٢): اثر ميزان سيمان درحدود اتربرگ در نمونه با ٥% آهک ......... ١١٢نمودار (٤ ٢ ١٣): اثر ميزان سيمان درحدود اتربرگ در نمونه با ٨% آهک ......... ١١٢نمودار (٤ ٣): خلاصه کليه آزمايشات تراکم ... ١١٣نمودار (٤ ٣ ١): تاثيرميزان آهک بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک محل ......... ١١٦نمودار (٤ ٣ ٢): تاثيرميزان آهک بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک حاوي ٢% سيمان ........... ١١٧نمودار(٤ ٣ ٣): تاثيرميزان آهک بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک حاوي ٤% سيمان ١١٧نمودار(٤ ٣ ٤): تاثيرميزان سيمان بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک محل ....... ١١٨نمودار(٤ ٣ ٥): تاثيرميزان سيمان بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک حاوي ٢% آهک ١١٩نمودار(٤ ٣ ٦): تاثيرميزان سيمان بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک حاوي ٥% آهک ........... ١٢٠نمودار(٤ ٣ ٧): تاثيرميزان سيمان بر دانسيته و رطوبت اپتيمم خاک حاوي ٨% آهک ........ ١٢١ش